• Post category:Przepisy BHP

Czym jest bezpieczeństwo a czym BHP?

BHP jest akronimem od słowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo bezpieczeństwo z naukowego punktu widzenia jest pojęciem wieloznacznym. Etymologii słowa doszukujemy się w języku łacińskim. Bezpieczeństwo – securitas – składa się z dwóch elementów: sine (bez) i cura (obawa, strach, zmartwienie), czyli brak zmartwień. Zatem można zadać sobie pytanie czy brak obaw, zmartwień i zagrożeń jest wystarczający do zdefiniowania bezpieczeństwa? Z pewnością NIE. Sprawdź

profilbhp.pl andrychów szkolenia bhp wstepne okresowe ocena ryzyka zawodowego audyt logo

Bezpieczeństwo jako potrzeba.

Według amerykańskiego psychologa A. Maslowa człowiek posiada potrzeby. Wyróżnił on potrzeby organiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby miłości i przynależności, potrzeby uznania i szacunku, potrzeby poznawcze, potrzeby estetyczne oraz potrzeby samorealizacji. Ostatecznie w systemie potrzeb Maslowa (określonym w 1954 roku) znalazły się potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby miłości i przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeba samorealizacji.

Bezpieczeństwo oznacza nie tylko stan zagrożenia, pewności i spokoju lub poczucia wolności od zagrożeń, ale jest to również proces. Ten proces będzie ulegał zmianom odpowiednio do zmian w otoczeniu podmiotu bezpieczeństwa. Postrzegając bezpieczeństwo jako proces, powinniśmy mieć świadomość, że zmienne w tym procesie będą za każdym razem kreowały inny poziom bezpieczeństwa. Ponieważ proces bezpieczeństwa oznacza również pewien cykl, w którym po wystąpieniu określonych uwarunkowań ewoluuje bezpieczeństwo, posiadające wartość zmienną w każdej fazie swego rozwoju. Zakończenie danego procesu może dać nam wynik, który określimy stanem bezpieczeństwa w pewnych uwarunkowaniach: przestrzennych, czasowych, materiałowych, decyzyjnych oraz przy danej skali zagrożenia. Stan bezpieczeństwa wynika z połączenia jego trzech cech: szans, wyzwań i zagrożeń oraz identyfikacji treści relacji pomiędzy nimi.