Skieruj pracownika zatrudnionego na zlecenie na szkolenie BHP. To żaden koszt a korzyści wiele…

Czy zatrudniasz pracowników na umowę zlecenie? Co z BHP?

Sprawdź uchybienia w zakresie szkoleń BHP w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej. Kary i ryzyko więzienia.

profilbhp.pl andrychów szkolenia bhp wstepne okresowe ocena ryzyka zawodowego audyt

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczymy pełen zakres usług BHP, zapewniając indywidualne podejście do każdego Klienta. Zapewniamy wysoką jakość, terminowość oraz przystępną cenę naszych usług. Prowadzimy innowacyjne szkolenia zgodne z obowiązującym prawem.

Zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez zapewnienia odpowiednich szkoleń BHP ma charakter bezwzględny.

Zgodnie z Ustawą z 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy. 

art. 2 K.P., czyli dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także 

art. 304 K.P. zobowiązuje pracodawców do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 

art. 207 § 2 K.P. w zakresie obowiązków pracodawcy w kwestii zapewnienia właściwych warunków BHP. Przywołany przepis stanowi, iż pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Ważne

Zgodnie z art. 283 k.p., kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Za wykroczenie w zakresie BHP może być zatem uznane praktycznie każde działanie lub zaniechanie związane z nieprzestrzeganiem przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy – w tym dotyczących obowiązków związanych z zapewnieniem szkoleń BHP pracownikom.

No i przykład…

Pracownik został zatrudniony na umowę zlecenie. Jednak jego obowiązki nie różnią się niczym od obowiązków pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Pracodawca nie skierował pracownika na szkolenie BHP. Pracownik po kilku dniach uległ wypadkowi…

Ważne

Zgodnie z art. 218 § 1a ustawy z 6.06.1998 – Kodeks karny – dalej k.k., kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

profilbhp.pl andrychów szkolenia bhp wstepne okresowe ocena ryzyka zawodowego audyt

Według PIP bowiem PRACODAWCA uchylił się od obowiązku zapewnienia szkolenia BHP, zatem jego zaniechanie ma charakter skutku i może być kwalifikowane jako przestępstwo.

Ważną kwestią jest pogląd, że pod pojęciem „pracownika” na gruncie K.K. kryją się zarówno pracownicy w rozumieniu art. 2 K.P. oraz osoby zatrudnione pod innym tytułem. Zatem również osoby faktycznie świadczące pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy (tzw. pozorne umowy cywilnoprawne). 

ŚPIJ SPOKOJNIE

Zatem jeśli nie jesteś pewien czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie jest faktycznie pracownikiem typowo „tymczasowym”.  Jeśli pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie wypełnia żadnej z przesłanek charakterystycznych dla pracownika zatrudnieniowego na podstawie umowy o pracę – TO MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE.

 

Jeśli jednak miałbyś ochotę oddać sprawy BHP w nasze ręce.

Zorganizujemy szkolenie dla Twoich pracowników szyte na miarę.

Skontaktuje się z nami kontakt.

Sprawdź cennik, jednak weź pod uwagę, że dobro Klienta jest dla nas najważniejsze – ceny ustalamy indywidualnie. Stosujemy rabaty.