Czym jest bezpieczeństwo a czym BHP?

Czym jest bezpieczeństwo a czym BHP?

BHP jest akronimem od słowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo bezpieczeństwo z naukowego punktu widzenia jest pojęciem wieloznacznym. Etymologii słowa doszukujemy się w języku łacińskim. Bezpieczeństwo – securitas – składa się z dwóch elementówsine (bez) i cura (obawa, strach, zmartwienie), czyli brak zmartwień. Zatem można zadać sobie pytanie czy brak obaw, zmartwień i zagrożeń jest wystarczający do zdefiniowania bezpieczeństwa? Z pewnością NIE. Sprawdź

Bezpieczeństwo jako potrzeba.

Według amerykańskiego psychologa A. Maslowa człowiek posiada potrzeby. Wyróżnił on potrzeby organiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby miłości i przynależności, potrzeby uznania i szacunku, potrzeby poznawcze, potrzeby estetyczne oraz potrzeby samorealizacji. Ostatecznie w systemie potrzeb Maslowa (określonym w 1954 roku) znalazły się potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby miłości i przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeba samorealizacji.

Bezpieczeństwo oznacza nie tylko stan zagrożenia, pewności i spokoju lub poczucia wolności od zagrożeń, ale jest to również proces. Ten proces będzie ulegał zmianom odpowiednio do zmian w otoczeniu podmiotu bezpieczeństwa. Postrzegając bezpieczeństwo jako proces, powinniśmy mieć świadomość, że zmienne w tym procesie będą za każdym razem kreowały inny poziom bezpieczeństwa. Ponieważ proces bezpieczeństwa oznacza również pewien cykl, w którym po wystąpieniu określonych uwarunkowań ewoluuje bezpieczeństwo, posiadające wartość zmienną w każdej fazie swego rozwoju. Zakończenie danego procesu może dać nam wynik, który określimy stanem bezpieczeństwa w pewnych uwarunkowaniach: przestrzennych, czasowych, materiałowych, decyzyjnych oraz przy danej skali zagrożenia. Stan bezpieczeństwa wynika z połączenia jego trzech cech: szans, wyzwań i zagrożeń oraz identyfikacji treści relacji pomiędzy nimi.